V/v phát động tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cách Hồ Chí Minh"