Các trường cấp 3 Tây Nguyên phấn đấu trở thành trường chuẩn.